Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie

Emoves onderschrijft de drie Codes die voor de coöperatie van toepassing zijn. De belangrijkste besluiten zijn in dit kader in 2018 genomen. In januari 2020 heeft de RvC een ‘Implementatieplan’ vastgesteld voor de uitwerking van de openstaande actiepunten (‘Implementatieplan 2020’).  

In juli 2018 is een onafhankelijke bestuurder benoemd, mede met de opdracht om de Code Governance Cultuur te implementeren. Dat resulteerde in 2018 in de wijziging van de statuten, het vaststellen van reglementen en het vastleggen van de administratieve processen. Gelet op de doelomschrijving van de coöperatie zijn extra waarborgen ingebouwd ter voorkoming van belangenverstrengeling. Zo worden de afspraken met betrekking tot de organisatie van evenementen contractueel vastgelegd. Uitgangspunten daarbij zijn: marktconformiteit en transparantie. Bij de accountant zijn deze afspraken onderdeel van de controle. Ter waarborging van het onafhankelijk toezicht bestaat vanaf december 2019 de RvC in meerderheid uit onafhankelijke commissarissen.

Emoves is wars van bureaucratie. Gestreefd wordt naar een compacte, flexibele en efficiënte organisatie, die optimaal kan inspelen op de voortdurende veranderingen die zich in het urban veld afspelen, maar met respectering van de spelregels uit de Fair Practice Code. Emoves heeft geen vaste dienstverbanden. Met de bestuurder en de twee part-time vrouwelijke medewerksters is een ZZP contract afgesloten. De artistieke verantwoordelijkheid ligt bij de Creatieve Raad. Sinds oktober 2019 kunnen de leden een vacatiegeld verkrijgen. De artiesten verkrijgen een reis-, verblijf- en onkostenvergoeding, conform internationale maatstaven. Voor de pitches is een vergoedingsregeling vastgesteld. Het auteursrecht wordt voor 100% gerespecteerd. Eind 2020 verwacht Emoves aan alle eisen te voldoen die in de Code Fair practice opgenomen zijn. Alle vergoedingen zullen in de loop van 2020 in een Regeling worden vastgelegd en op de website van Emoves worden gepubliceerd. Extern zal een advies gevraagd worden over arbeidsrisico’s en de bescherming daartegen.

Diversiteit & Inclusie is geen issue binnen de urban scene in Eindhoven. ‘Colorful’ is onze belangrijkste kernwaarde en ligt ten grondslag aan alle activiteiten. Ook niet vreemd, daar de jongelui uit alle buurten en milieus afkomstig zijn. De urban scene wordt van oudsher, vergelijkbaar met voetbal, jazz of blues, gedomineerd door het mannelijk geslacht. Om die reden zullen we bij de actieve werving van jongelui in de (achterstands) buurten prioriteit geven aan de werving van jonge meiden. Samen met het Jeugdfonds sport en cultuur willen we kids uit bijstandshuishoudens (ca. 3.200) kennis laten maken met Urban. De werving van deze kids is het startpunt van de ‘Emoves upward mobility circle’. Gezichtsbepalend blijft het evenementen programma. Vrijwel alle evenementen vinden op locatie plaats én zijn gratis publiek toegankelijk, waaronder het Emoves festival in de binnenstad. De evenementen met entree worden breed toegankelijk gemaakt door ze wereldwijd te streamen. Bij de Creatieve Raad streven we binnen 4 jaar naar 50% vrouwelijke leden en 40% een niet-westerse afkomst. In de loop van 2020 zal Emoves in gesprek gaan met de leden, de partners en de suppliers met het doel de Codes ook bij deze organisaties, instellingen en/of bedrijven te implementeren.