Verklaring van het bestuur EMOVES, 29 oktober 2018

Op 15 juni jl hoorden we via Brabant C dat ‘Mandy Verbeek’ in een lange brief (gedateerd 5 juni 2018), met de nodige Bijlagen, EMOVES en een aantal daarbij betrokken natuurlijke – en rechtspersonen van fraude met gemeenschapsmiddelen beschuldigde. Op verzoek van EMOVES heeft Brabant C deze brief nog diezelfde dag naar de artistieke leiding van EMOVES gemaild. De artistieke leiding heeft terstond het bestuur van EMOVES op de hoogte gesteld. De co-op EMOVES heeft de brief niet ontvangen, ook niet op een later tijdstip. Zoals uit de aanhef van de brief blijkt (‘geachte subsidiënt / gemeente Eindhoven / derden’ ) is de brief breed verspreid onder de verschillende overheidsinstanties, leden van politieke partijen, subsidiënten, verwante instellingen en de pers.

Het bestuur van EMOVES, op dat moment bestaande uit Nancy van Loon (namens Lumens, vanaf oktober 2017), Mons de Goede (namens The Ruggeds, vanaf maart 2018) en Thom Aussems (namens Area 040, de samenvoeging van de skaters en de BMX’ers, vanaf eind april 2018), heeft onmiddellijk een onderzoek naar de beschuldigingen ingesteld. Al betrekkelijk snel bleek Mandy Verbeek een pseudoniem. Niemand in de Eindhovense wereld van de urban sports en – culture had ooit van die naam gehoord. Als gevolg daarvan hebben we ook geen nadere toelichting op de beschuldigingen kunnen verkrijgen.

Daar de brief ook naar de pers gezonden was heeft het bestuur van EMOVES op 19 juni een verklaring opgesteld, die op 20 juni niet alleen naar alle betrokken instanties verzonden is, maar later op die dag ook op de website van EMOVES geplaatst is en naar de pers verzonden is. In die verklaring heeft het bestuur van EMOVES kenbaar gemaakt dat het resultaat van een intern ingesteld onderzoek geen enkele indicatie gaf dat er sprake was van fraude met gemeenschapsmiddelen. De brief van Mandy Verbeek leek in eerste instantie indrukwekkend, maar er ontbrak elk begin van bewijs van fraude. Niettemin hebben we in die verklaring de wens tot uitdrukking gebracht om
(1) een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de beschuldigingen en (2) de betrokken stakeholders, met name de subsidiënten, te laten bepalen wie dat onderzoek zou moeten verrichten.

Bij brief van 25 juni 2018 heeft Mevrouw T. Mlaker, de directeur-bestuurder van de Stichting Cultuur Eindhoven, mede namens een aantal andere subsidiënten, de vragen gesteld waarop de subsidiënten een schriftelijke reactie wilden ontvangen. Het bestuur van EMOVES heeft naar aanleiding van die brief besloten een onafhankelijke derde een onderzoek naar de beschuldiging van fraude te laten instellen en daarbij de gestelde vragen uit de eerdergenoemde brief van 25 juni als uitgangspunt te nemen. We hebben het onderzoek, onafhankelijk van de controlerende accountant DeNote, laten verrichten door accountantskantoor van Eert uit Eindhoven.

Met dit accountantskantoor is in de schriftelijke opdracht van 31 juli 2018 vastgelegd dat zij het onderzoek zouden focussen op twee vragen. Allereerst hebben wij verzocht om te inventariseren welke betalingen vanaf 29 september 2016 (de datum van oprichting van EMOVES) tot 5 juni 2018 (de datum van de brief waarin de beschuldiging van fraude vervat is) hebben plaatsgevonden aan de natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals genoemd in de brief van Cultuur Eindhoven van 25 juni 2018. De bankafschriften van EMOVES zijn daarbij leidend geweest. Vervolgens is in beeld gebracht welke afspraken aan die betalingen ten grondslag hebben gelegen. Het resultaat van dat onderzoek is vervat in het ‘Rapport van feitelijke bevindingen’ van 7 september 2018.

Over dat rapport van 7 september 2018 hebben de bestuursleden van EMOVES uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld. Naar aanleiding van dit onderzoek kan het bestuur van EMOVES niet anders constateren dan dat er geen begin van bewijs is van fraude met gemeenschapsmiddelen door de genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen. Integendeel, alle activiteiten zijn vervat in afspraken, voor 100% verantwoord en uiterst zorgvuldig gefactureerd en gedeclareerd. Die eindconclusie hebben wij aan Mevr. Mlaker bij brief van 13 september 2018 verwoord.


Namens het bestuur van de co-op EMOVES
Thom Aussems

Bijlagen:

Hier vind u de Beoordelingsverklaring-2017
Hier vind u de Cooperatie-Emoves-U.A.-Jaarrekening-2017

latest news:

Mario Walden about the goal of Perfect Beat Day

Perfect Beat Day

EMOVES