Brief inzake ‘fraude met subsidiegelden’

Afgelopen vrijdag 15 juni jl. vernamen wij van Brabant C dat aldaar een brief was binnengekomen met de inhoud en strekking dat er binnen EMOVES en The Ruggeds sprake was / is van fraude met subsidiemiddelen. Op het verzoek van EMOVES heeft Brabant C het bestuur van EMOVES een kopie verzonden van deze brief met bijbehorende Bijlagen. Deze kopie is onmiddellijk gedeeld met het bestuur van The Ruggeds. Later is gebleken dat deze brief ook verzonden is naar de andere subsidieverstrekkers, de gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en de media.

Over deze brief heeft vanaf afgelopen vrijdag veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen leden van het bestuur van EMOVES, het bestuur van EMOVES en de artistieke leiding van het EMOVES festival, het bestuur van EMOVES met het bestuur van The Ruggeds en de besturen van EMOVES en the Ruggeds met de artistieke leiding van The Ruggeds.

Naar aanleiding van de brief hebben afgelopen dinsdag 19 juni extra bestuursvergaderingen plaatsgevonden van EMOVES en The Ruggeds.

De besturen van EMOVES en The Ruggeds vinden het van belang kenbaar te maken dat elk signaal over fraude serieus genomen wordt. Om die reden hebben we onmiddellijk geprobeerd contact te leggen met de briefschrijver, met het oogmerk een nadere toelichting te verkrijgen. Helaas moeten we constateren dat de afzender een pseudoniem blijkt te zijn. Daardoor lijkt een gesprek op de korte termijn, met het doel een nadere toelichting op de beschuldigingen te verkrijgen, lastig te organiseren. Niettemin blijven we serieus pogingen ondernemen om (a) de identiteit van de afzender te achterhalen en (b) een gesprek met de afzender te organiseren.

Vervolgens hebben de besturen van EMOVES en The Ruggeds de beschuldigingen onderzocht. Uiteraard hebben we dat, gegeven het korte tijdsbestek, niet in extenso kunnen doen, maar in voldoende mate om in alle voorlopigheid te concluderen dat die beschuldiging van ‘fraude met subsidiemiddelen’ onjuist lijken te zijn. Niettemin zijn wij van oordeel dat het niet aan de besturen van EMOVES en The Ruggeds is om die conclusie te trekken. Om die reden hebben we besloten te streven naar een ‘onafhankelijk onderzoek’ door een nader te benoemen derde. Centraal in dat onderzoek moet de vraag staan: is er wel of geen sprake van fraude met subsidiemiddelen. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn met de betrokken stakeholders in overleg treden om nadere afspraken te maken over wie de opdrachtgever behoort te zijn voor dat onderzoek, aan wie die opdracht verstrekt wordt en wat de strekking van de opdracht moet zijn. Vooralsnog streven wij ernaar dat het onderzoek voor de start van het EMOVES festival is afgerond.

Thom Aussems

Namens het bestuur van EMOVES

Mons de Goede

Namens het bestuur van The Ruggeds

Eindhoven 20 juni 2018

latest news:

Winterclash 2019 Aftermovie

Urban Dansdagen 2018 – 15th December 2018

EMOVES